சித்தோடு....chithode
ஒரு பேருந்தில் எழுதியிருந்த "எல்லாமே வேடிக்கைதான் பிறர்க்கு நடக்கும் வரை" வாசகத்தை என்றும் மற(று)க்க முடியாது...

No comments:

Post a Comment